Minden, amit tudni kell az utazási irodák vagyoni biztosítékáról

Forrás: turizmus.com

 2023. november 07. 13:49

Részletesen összefoglaltuk az utazási vállalkozókra és utazási szolgáltatásegyüttest nyújtó vállalkozásokra vonatkozó, vagyoni biztosítékkal kapcsolatos szabályokat.

Október utolsó napja minden évben fontos határidő a Magyarországon bejegyzett utazási vállalkozók számára: eddig kell igazolniuk ugyanis az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) felé, hogy rendelkeznek a következő év december 31-éig terjedő időszakára szóló vagyoni biztosítékkal. Néhány éve jogszabály nevesíti az utazási szolgáltatásegyüttest nyújtó vállalkozásokat is, rájuk is vonatkoznak a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos szabályok.

A kérdéskört a Kormányhivatal sajtóosztályának segítségével igyekeztünk körüljárni cikkünkben.

 

Ki folytathat ma Magyarországon utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet, és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

A tevékenység gyakorlásának kritériumait a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Utazásszervezői, illetőleg -közvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és a tevékenység folytatására irányuló szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala számára bejelentette.

Mindkét tevékenység vonatkozásában ugyanazok a feltételek érvényesek azzal a kivétellel, hogy az utazásszervezői tevékenység esetén vagyoni biztosítékkal és – szükség esetén – kötelező biztosítással is rendelkezni kell.

 

Mi a kötelező biztosítás, és mire nyújt fedezetet?

Az ún. kötelező biztosítás az utazásszervezői tevékenységhez kapcsolódóan a fizetésképtelenség elleni védelem egyik pillére. Amennyiben az utazásszervező által összeállított és nyújtott utazási csomagnak az utazók szállítása is részét képezi, akkor az utazásszervező köteles az utazóra mint kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással rendelkezni. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazás során bármely okból, vagy az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.

 

Mekkora összegben kell fedezetet nyújtania a kötelező biztosításnak?

A kötelező biztosítás mértéke a fizetésképtelenség elleni védelem kapcsán igazolandó vagyoni biztosíték összegének minimum 10 százaléka. Amennyiben a nemzetközi utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozó nem menetrend szerinti repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítást is folytat, úgy a kötelező biztosítás összege a vagyoni biztosíték legalább 20 százaléka.

 

Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték?

A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt a még nem teljesült utazásokra az utazók által befizetett előlegek, illetve részvételi díjak szükség szerinti visszafizetésére.

A vagyoni biztosíték az utazók által befizetett előlegek és részvételi díjak visszafizetésére nyújt pénzügyi fedezetet

Fotó: 123rf.com

Milyen formában lehet benyújtani a vagyonibiztosíték-szerződést és a kötelező biztosítást?

Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garanciaszerződés, pénzbeli letét, illetve biztosítóval kötött biztosítási szerződés.

A kényszerű kint tartózkodás és hazaszállítás költségeit fedezni hivatott fizetésképtelenség elleni védelmi elem csak biztosítási formában lehet igazolható.

 

Mennyi időre kell szólnia a vagyonibiztosíték-szerződésnek és a kötelező biztosításnak?

Biztosítási forma esetén a biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézeti konstrukciók esetében pedig a letéti vagy bankgarancia-szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.

A kényszerű kint tartózkodás és hazaszállítás költségeit fedezni hivatott biztosítás kockázatviselési időszakának a vagyoni biztosíték időtartamához célszerű igazodnia, illetve ezt a biztosítást sem lehet egy évnél rövidebb időszakra megkötni.

 

A vagyoni biztosíték esetében az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?

Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről is. Mindez azt jelenti, hogy a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén rendezni szükséges a felhasználás sorrendjét, azt, hogy a kárösszeg kielégítését melyik biztosítékforma felhasználásával lehet megkezdeni.

 

Milyen tevékenységekhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?

Az utazásszervezői tevékenységen belül a szabályozási környezet belföldi és nemzetközi tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosítékokat különböztet meg.

Belföldi utazásszervezői tevékenység alatt a Magyarországon megkezdett és Magyarország határainak átlépésével nem járó utazások szervezését értjük, míg nemzetközi alatt minden ezen halmazon kívül eső utazás megszervezését.

Belföldi utazásszervezés kapcsán a vagyoni biztosíték mértéke az irányadó árbevétel 3 százaléka, de minimum ötszázezer forint. Induló vállalkozásnál az irányadó árbevétel az e tevékenységből az indulás évére várt összeg, már működő utazási vállalkozásnál pedig a szerződéskötés évére várt, a következő évre tervezett és a megelőző évben ténylegesen realizált árbevételek közül a legmagasabb összeg.

Nemzetközi utazásszervezéssel összefüggésben az irányadó árbevételeket ez előzőek szerint kell figyelembe venni. Mértéke az irányadó árbevétel 12 százaléka, de minimum ötmillió forint abban az esetben, ha a vállalkozás által összeállított utazási csomagoknak nem része a személyszállítás. Amennyiben része, úgy a vagyoni biztosíték minimum összege már hétmillió forint. Olyan esetben, amikor a vállalkozás által összeállított utazási csomagok akár egyikénél is nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charterjáraton) férőhelyet vesz igénybe az utazási iroda, vagy amennyiben a garantált szerződésekből származó kötelezettségei az árbevétel 25 százalékát meghaladják, a szükséges vagyoni biztosíték mértéke a releváns árbevétel 20 százaléka, de minimum ötvenmillió forint.

A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni, és a két tevékenységhez külön-külön kell vagyoni biztosítékot és szükség esetén kötelező biztosítást igazolni.

 

Melyik év értékesítési nettó árbevétele számít a vagyoni biztosíték alapját képező árbevételnek egy már működő utazási vállalkozásnál?

Minden esetben a vagyonibiztosíték-szerződés megkötésének évében december 31-éig várható, a következő évre tervezett, valamint a szerződéskötés évét megelőző naptári évben realizált értékesítési nettó árbevételek közül a legmagasabbat kell alapul venni.

 

Mikor kell igazolnia egy már működő utazási vállalkozónak, hogy rendelkezik a következő évre szóló vagyoni biztosítékkal, illetve szükség esetén a kötelező biztosítással?

Minden esetben október 31-éig kell a vagyoni biztosítékkal összefüggő igazolásokat és nyilatkozatokat a BFKH felé igazolni. Amennyiben az utazásszervező által összeállított utazási csomagoknak a személyszállítás is részét képezi, úgy a kötelező biztosítás meglétét is javasolt ezen időpontig igazolni a hatóság felé.

 

Milyen esetben kell módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?

A folyó év során a már igazolt vagyoni biztosíték mértékét az irányadó jogszabályi előírások alapján két esetben szükséges kötelezően emelni.

Egyrészt az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni az előző évi elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján, amennyiben annak összege meghaladja a folyó évre igazolt vagyoni biztosíték alapjául szolgáló árbevétel összegét.

Másrészt abban az esetben, amennyiben az év folyamán a még nem teljesített utazási csomagok kapcsán befizetett előlegek, részvételi díjak összege 10 százalékkal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, úgy az utazási vállalkozó köteles hét munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét az irányadó előlegek és részvételi díjak alapján megemelni, és ennek megtörténtét haladéktalanul a BFKH-nak igazolni.

A vagyoni biztosíték összegének emelésével egyidejűleg, amennyiben az utazásszervező kötelező biztosítással is rendelkezik, úgy a kötelező biztosításnak az összegét is emelni szükséges!

 

Mit jelent az „utazási szolgáltatásegyüttes” kifejezés?

Erről a szolgáltatási tevékenységről akkor beszélhetünk, amikor ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás olyan formában kerül az utazó felé értékesítésre, hogy a szolgáltatások nem alkotnak ún. utazási csomagot, és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötésére kerül sor, amelynek során a vállalkozás:

- értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy

- célzott módon elősegíti legalább egy további szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét, feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legalább 24 órán belül szerződés jön létre.

 

Ki folytathat ma Magyarországon utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet?

Aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységet Budapest Főváros Kormányhivatala felé bejelentette.

 

Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték, mikor szükséges megkötni a kötelező biztosítást, és mire nyújt fedezetet?

Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység folytatásához kapcsolódó vagyoni biztosíték fedezetet nyújt az utazási szolgáltatásegyüttes értékesítése kapcsán az utazó által a még nem teljesült szolgáltatásokra befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére.

Amennyiben az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képezi, akkor az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésekor az utazóra mint kedvezményezett részére kötelező biztosítást kötni. A kedvezményezett részére megkötött biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeire.

 

Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosíték igazolását, és mennyi időre kell szólnia?

Az utazásszervezői tevékenység kapcsán meghatározott feltételek az irányadók ebben az esetben is.

 

Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók az utazási szolgáltatásegyüttes esetén is?

Igen, az utazásszervezői tevékenységgel egyező szabályok szerint.

 

Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosítéknak és a kötelező biztosítási fedezetnek mekkora a mértéke, illetve utóbbi mikor szükséges?

Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosíték minimális mérteke az utazási szolgáltatásegyüttes értékesítéséből származó éves értékesítési nettó árbevétel 10 százalékának, de legalább ötmillió forintnak megfelelő összeg.

Amennyiben az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képzi, akkor az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésekor az utazóra mint kedvezményezett részére kötelező biztosítást kötni. Ennek a biztosításnak a mértéke az utazásszervezői tevékenységhez hasonlóan a vagyoni biztosíték legalább 10 százalékának, illetve nem menetrend szerinti repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítás esetén legalább 20 százalékának megfelelő összeg.

 

Melyik év értékesítési nettó árbevétele számít a vagyoni biztosíték alapját képező árbevételnek egy működő utazási vállalkozásnál?

A vagyoni biztosíték kapcsán releváns árbevétel az utazásszervezői tevékenységhez hasonlóan irányadó három év árbevétele közül a legmagasabb, vagy az indulás évére várt összeg, de ez esetben a szolgáltatásegyüttesek értékesítéséből származó összeget kell figyelembe venni.

 

Mikor kell igazolnia a már működő utazási vállalkozónak, hogy rendelkezik a következő évre szóló vagyoni biztosítékkal?

Az utazásszervezői tevékenységgel egyező módon október 31-éig kell a szükséges igazolásokat benyújtani a BFKH felé.

 

Kell-e módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?

Az utazásszervezői tevékenységnél említett esetkörök rendelkezései az irányadók e tevékenység kapcsán is.