Koronavírus: frissítette ajánlását az MSZÉSZ

Forrás: turizmus.com

 2020. március 13. 10:48

A higiénia, a lemondások, a betegség, a karantén, a rendezvények és az éttermek témakörét érinti az MSZÉSZ legfrissebb, módosított ajánlása a koronavírussal kapcsolatban.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) már február 5-én állásfoglalást és ajánlást adott ki a hazai szállodák vezetői, munkatársai részére, melyek a legfőbb tudnivalókat és tennivalókat foglalta össze a járvánnyal kapcsolatban. Ezt követően március elején újabb ajánlást fogalmazott meg, melyet most, az események kapcsán frissített, módosított.

Az ajánlást az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.


HIGIÉNIA

 • A szálloda munkavállalóit tájékoztatni kell a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről, koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a tennivalókról.  A higiéniai előírások betartását ellenőrizni kell.
 • Gyakori kézmosás fertőtlenítővel, alkalmanként legalább 20 másodpercig
 • Kerülni kell a szemek, a száj, az orr kézzel történő érintését
 • Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendőt kell használni, majd azt a szemétbe dobni.
 • Ajánlatos a szálloda közösségi tereiben, éttermében, bejáratánál, személyzeti folyosó, öltözőkben, stb. fertőtlenítő folyadékot, sprayt a vendégek és munkavállalók részére biztosítani.
 • A szokásosnál gyakrabban javasolt bizonyos takarítási folyamatokat (liftek, ajtókilincsek, mosdók, hajszárítók, WC-k) elvégezni, fertőtlenítő használatával együtt.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az éttermi porcelánok, evőeszközök, poharak mosogatására, a büfé asztalok, éttermi felszerelések, berendezések (só-borsszóró, székkarfák, stb.), illetve a wellness terület gyakori fertőtlenítésére.

 

Körültekintően kell eljárni a lemondásoknál is

Fotó: 123rf

 

LEMONDÁSOK

 • A Ptk. 6:180. § (1) bekezdése szerint a vendég nem kötelezhető kártérítés megfizetésére amennyiben előre nem látható, rendkívüli körülmények következtében utazási lehetőségei ellehetetlenültek. A kiutazási korlátozás a teljesítés ellehetetlenülésének minősül.
 • Az előleg a Ptk. alapján visszajár, ha az ügylet, amire az előleget adták meghiúsult. Mindegy, hogy milyen ok miatt nem jön létre az ügylet, az előleg minden esetben visszajár. Feltéve, hogy az előleget adó fél még az érkezés dátuma előtt értesíti a szállodát.

Ha a hatósági intézkedés miatt mozgásában akadályozott vendég nem küld értesítést arról, hogy vis maior miatt nem tud utazni, akkor a szálloda a Ptk. 6:179. § (2) bekezdése alapján az értesítés elmulasztásából eredő kárainak megtérítését követelheti.

Összegezve: jelen esetben vis maior az a helyzet, amikor a hatóság korlátozza az egyének utazását, tehát maga a koronavírus ténye, nem vis maior. Jelenleg (március 12-én) a hatóságok intézkedései miatt beutazási tilalom van Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Ezen országból érkező vendégekre, illetve a karantén alá helyezett településekről érkezőkre vonatkozik a „vis maior” helyzet bizonytalan ideig.

 • AMENNYIBEN A SZÁLLODA SZERZŐDÉSE A PTK. RENDELKEZÉSEITŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉST TARTALMAZ, AZ ABBAN FOGLALTAK IRÁNYADÓK. pl.ha az utazásában hatóságilag nem akadályozott vendég a non refundable foglalását lemondja, akkor a szálloda - a megkötött szerződésre hivatkozva - jogosult a szerződéses összegre vagy amennyiben a hotel szerződése tartalmazza a vis maior esetet, akkor az abban rögzítettek az irányadóak.
 • Amennyiben a vendég utazása nem ütközik akadályba, az általa lemondott szobafoglalás esetében a szerződés szerinti lemondási díj fizetésére kötelezett (Ptk. 6:180. § (2) bekezdés). Ez abban az esetben is így van, ha a vendég betegség miatt mondja le foglalását.

 

BETEGSÉG

A szálloda a Ptk. kármegelőzési és kárenyhítési rendelkezései alapján jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha valamilyen fontos körülmény merül fel. Ilyen lehet, ha a szerződéses partner fertőző betegségben vagy olyan betegségben szenved, amely a szobafoglalás tartamát túllépi vagy ha ápolásra szorul. Ilyen esetben a szálloda nem köteles a vendéget elszállásolni. A szálloda ilyenkor a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően köteles eljárni, azaz haladéktalanul értesítenie kell:

a) a kormányhivatalt, vagy

b) az ÁNTSZ-t vagy

c) az Országos Epidemiológiai Központot, vagy

d) a polgármestert/jegyzőt.

Bármelyiknek küldhet értesítést, jó, ha ez írásban, pl. e-mailben történik, hogy bizonyítani lehessen, hogy a szálloda valóban azonnal értesítette a hatóságot.

A rendelet értelmében a fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti.

A beteggel érintkezett munkavállalókat megfigyelés alá helyezik, és a hatóság ezen munkavállalókat eltiltja a munkavégzéstől.

Ezután az egészségügyi szolgálat folyamatos ellenőrzést tart majd a szállodában és fertőtlenít.

Még enyhén beteg munkatárs sem dolgozhat.

A fertőzött területekről hazatért munkavállalók esetében javasolt 2 hétig az otthon tartózkodás.

Ha bármilyen gyanús esetet észlelnek a munkavállalók a vendégek vagy a kollégák között, azonnal értesíteni szükséges a szálloda igazgatóját.

 

A rendelet értelmében a fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti

Fotó: 123rf

KARANTÉN

A szálloda zárlat alá helyezését a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ezekben megnevezett hatóságok szervezetek rendelhetik el.

Ez lehet a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok.

Ebben az esetben a szálloda vezetése és munkavállalói az ellenőrzés alá vonást elrendelő hatóság/szervezet utasításait köteles követni, illetve betartani.

A törvény 75. § értelmében a szálloda, mint gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelemmel kapcsolatban felmerült kiadásait költségként számolhatja el.

A törvény 78. § (1) bekezdése alapján "Az állami költségvetésből kell megtéríteni a védekezésbe bevont szervek és szervezetek katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő költségeit."

Összefoglalva: ha a szállodát karantén alá helyezik, akkor a szálloda a határozatot kiadó hatóság utasításai szerint köteles eljárni, a karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését követelheti a költségvetésből úgy, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek/főpolgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.

 

RENDEZVÉNYEK

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2020. évi 40. szám):

zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvénytartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége”

A tiltás a rendezvényekre vonatkozik. A rendezvénynek nincs jogszabályban meghatározott definíciója ezért a szakmai meghatározás alkalmazható: "A rendezvény egy meghatározott térben, időszakban és témakörben, nem üzemszerű ismétlődéssel szervezett eseménysorozat, továbbá a folyamatos üzemeltetés keretében szervezett egyedi esemény, amelynek során emberek egy csoportja közös cselekvést hajt végre alkalmi, kitüntetett jelleggel." (Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező Kézikönyv Szókratész Külgazdasági Akadémia Bp. 2001.)

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése értelmében a kötelezett (megrendelő, rendezvényszervező) mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha kimenti magát. A március 11-én hatályba lépett kormányrendelet egyértelmű tiltás, és ez "vis maior", azaz olyan esemény/intézkedés következtében válik lehetetlenné a megkötött szerződés teljesítése amelyért egyik szerződő fél sem felelős. Azonban a megrendelő erről a Ptk. 6:179. § (2) bekezdése alapján késedelem nélkül köteles értesíteni a szállodát. Ha a megrendelő elmulasztja ezt az értesítési kötelezettségét, akkor az értesítés elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.

Az, hogy mit jelent a késedelem nélkül, azt szállodánként, rendezvényenként kell vizsgálni.

Amennyiben a szálloda szerződése tartalmazza a vis maior esetet, akkor az a mérvadó. Például ha le van írva, hogy vis maior esetben, amennyiben a szálloda önhibáján kívül nem tudja megrendezni a rendezvényt a szervező a szerződéses díj 30%-át köteles fizetni, akkor az az összeg jár a hotelnek. Ha nincsen ez a szerződésben rögzítve, akkor sajnos a teljes összegtől elesik a szálloda, és a befizetett előleget is szükséges visszautalni a partnernek.

 

A rendeletben megfogalmazott tiltás nem vonatkozik a szállodai éttermekre, azaz az étterem üzemeltetését nem kell fel felfüggeszteni

Fotó: 123rf

ÉTTERMEK

Miután a rendelet meghatározott tiltás a rendezvényekre vonatkozik, a rendezvény definíciója viszont nem fedi a normál, hagyományos éttermi szolgáltatásra, ezért szakjogászunk véleménye szerint a szálloda éttermében étkező vendégekre a rendeletben megfogalmazott tiltás nem vonatkozik, azaz az étterem üzemeltetését nem kell fel felfüggeszteni. Ez vonatkozik a bárra, cukrászdára is.Viszont, ha egy megszervezett gálavacsora van az étteremben, arra már vonatkozik a tiltás.

 

2020. március 12.